ទំព័រ​ដើម​ / Nordrhein-Westfalen / Bochum / Eisenbahnmuseum 25