ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ Luftbild Luftaufnahme aerial photo MŸnsterland MŸnster Schlo§ Schloss Burg_Hameren-Raesfeld MŸnsterland Billerbeck Haus Hameren Burg Hameren-Schildern 1